English
۱۳۹۶ دوشنبه ۳ مهر
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 
به زیرسایت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خوش آمدید
سخن روز:
طرحهای پژوهشی

نام مجري

نام طرح درحال اجرا

رديف

دكتر محمود مباشري

بررسي مقادير هزينه هاي سلامت در جمعيت تحت پوشش سازمان ها و بيمه هاي دولتي استان چهار محال و بختياري در قبل و بعد از اجراي برنامه تحول در نظام سلامت در سالهاي مالي 1392 و 1394

1

دكتر مهربان صادقي

بررسي وضعيت مواد زائد جامد پزشكي در مراكز بهداشتي - درماني تحت نظارت دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

2

دكترهايده حيدري

تبيين مفهوم مراقبت تسكيني از مبتلايان به سرطان: يك مطالعه فراتركيب

3

فرشته آيين

تبيين شيوه هاي والديني والدين كودكان مبتلا به صرع

4

منصوره قدوسي

تأثير مراقبت معنوي برنااميدي و افسردگي در اقدام كنندگان به خودكشي

5

محمودمباشري

بررسي اپيدميولوژيك سوانح وحوادث رانندگي منجربه مرگ ارجاع شده به پزشكي قانوني شهرستان شهركردطي سالهاي82 لغايت92

6

مسعود لطفي زاده

رابطه بين تيپ شخصيتي A و B مديران با سلامت كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

7

فاطمه دريس

بررسي تاثير ازدواج خويشاوندي با سلامت روان دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

8

سارا شهبازي

بررسي ارتباط بين سايز پستان و مدت زمان استفاده از سوتين در طول شبانه روز با سرطان پستان

9

هايده حيدري

تبيين نيازهاي والدين كودكان مبتلا به تالاسمي: طراحي ابزار سنجش نياز آنان با استفاده از مطالعه تركيبي اكتشافي

10

محمودمباشري

بررسي چاقي و اضافه وزن در استان چهارمحال و بختياري

11

لادن ناصح

بررسي علل بستري شدن بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد؛ سال 1392

12

رحيم علي شيخي

بررسي علل وصدمات حاد متعاقب زمين خوردن در سالمندان مراجعه كننده به بيمارستان آيت اله كاشاني شهركرد سال 1391

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام مجري طرح

نام طرح پايان يافته

رديف

مهربان صادقي

حذف فوتوكاتاليزوري اشرشياكلي از آب شرب با استفاده از دي اكسيد تيتانيوم دوپ شده با نيتروژن، گوگرد و نقره با ساختار نانو كريستالي با كاربرد نور مرئي و خورشيد

1

علي احمدي

مدل سازي الگوي هاي بروز سندروم حاد كرونر و تعيين برخي عوامل اجتماعي مرتبط با پيامد آنها با استفاده از تحليل چند سطحي و سيستم اطلاعات جغرافيايي(G.I.S) در استان هاي زاگرس نشين ايران

2

علي احمدي

شناسايي و تدوين منابع انتشار مواجهه هاي سرطان زاي انساني و سهم منتسب به آنها بر حسب سرطان هاي شايع در استان چهارمحال و بختياري

3

پانت آ رمضان نژاد

برررسي اپيدميولوژيك مسموميت بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي و درماني آيت الله كاشاني شهركرد در سال هاي 87-1393

4

نسرين ساماني

بررسي عوامل موثر شادكامي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد(1393)

5

محمودمباشري

بررسي تاثير مداخله آموزشي در سال 1384 بر تغيير رفتار مردم فرخشهر در برگزاري مراسم فاتحه خواني

6

محمودمباشري

بررسي عوامل تاثير گذار بر الگوي باروري در خانواده هاي تك فرزند و بدون فرزند درشهر شهركرد سال 1392

7

محمودمباشري

بررسي علل مرگ و مير زنان باردار در استان چهارمحال و بختياري در يك دوره 10 ساله(از سال 1381-1390)

8

فريبا ملكپور

بررسي عوامل مرتبط با مصرف مايعات و فعاليت فيزيكي در پيشگيري از عود سنگ كليه بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي

9

محمودمباشري

محاسبه قيمت تمام شده خدمات ارائه شده در واحد سنگ شكن بيمارستان آيت الله كاشاني شهركرد با استفاده از تكنيك هزينه يابي بر مبناي فعاليت

10

منصوره قدوسي

بررسي ارتباط خودكارآمدي و احساس تنهايي و مقايسه آن در سالمندان ساكن/ غ ساكن آسايشگاه سالمندي شهركرد

11

منصوره قدوسي

ارتباط عزت نفس و منبع كنترل با كيفيت زندگي در طي مراحل ترك در معتادان مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد بروجن

12

راضيه السادات حسيني

بررسي ارتباط سلامت معنوي، نگرش مذهبي با رضايت از زندگي در سالمندان بستري در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 1392

13

لادن ناصح

بررسي نگرش به اتانازي در پزشكان باليني و پرستاران شاغل؛ اينترن ها و دانشجويان ترم آخر پرستاري در بيمارستان هاي هاجر (س) و كاشاني شهركرد؛ 1392

14

محمدحيدري

ارتباط ارزش گذاري به بدن با اميدواري و سلامت رواني در بيماران مبتلا به سرطان پستان بعد از ماستكتومي

15

لادن ناصح

بررسي ارتباط خودكارآمدي عمومي و كيفيت زندگي در سالمندان مقيم سراهاي سالمندي استان چهارمحال و بختياري؛ سال 1392

16

محمودمباشري

بررسي اپيدميولوژيك خودكشي و ميزان اقدام به آن در استان چهارمحال و بختياري از سال 1381 تا 1390

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام مجري طرح

نام طرح ارسالي به معاونت پژوهشي

رديف

الهه توسلي

بررسي كارايي مدل بزنف در كاهش پروفايل ليپيدي خون مراجعه كنندگان به آزمايشگاه هاي شهركرد در سال 1395

1

ليلي ربيعي

بررسي ارتباط برخي عوامل رواني- اجتماعي با رفتار خود مديريتي بيماران ديابتي شهر شهركرد: چارچوبي مفهومي بر اساس تئوري شناختي – اجتماعي

2

ليلي ربيعي

ارزشيابي الگوي ارتقاء سلامت پندر بر روي ارتقاء رفتارهاي تبعيت از درمان و خودكارآمدي بيماران همودياليز شهر شهركرد

3

الهه توسلي

بررسي عوامل مؤثر بر ميزان رضايتمندي همراهان كودكان مبتلا به بيماري هاي صعب العلاج از خدمات ارائه شده در مراكز آموزشي درماني شهركرد در سال 1395

4

الهه توسلي

بررسي كارايي الگوي اعتقاد بهداشتي در كاهش مصرف تنقلات در دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر كرد در سال 1395

5

محمود اخلاقي

بررسي وضعيت روند بستري شدن بيماران قبل و بعد از اجراي طرح تحول نظام سلامت در بيمارستانهاي استان چهارمحال و بختياري

6

مسعود لطفي زاده

بررسي استرس،اضطراب وافسردگي و عوامل موثر بر آن بين دانشجويان علوم پزشكي شهركرد سال تحصيلي 95-94

7

سميه مختاري

بررسي ميزان اندازه دور گردن بالاي استاندارد و ارتباط آن با عوامل خطر در بيماران قلبي مركز آموزشي درماني هاجر(س) در سال 1393

8

مسعوداميري

بررسي ويژگي هاي اپيدميولوژيك نوجوانان پسر 18-15 سالة بزهكار و بدون سابقۀ كيفري استان چهارمحال وبختياري در سال1393

9

اكرم نجفي

بررسي غلظت فلزات سنگين در آب مصرفي در دانشگاه علوم پزشكي، منابع تامين و شبكه توزيع آب شهر شهركرد

10

مسعود لطفي زاده

كاربرد مدل اعتقاد بهداشتي بر نگرش و باور مادران در زمينه مراقبت از دندانهاي شيري

11

مسعوداميري

بررسي شيوع هيپرگليسمي ، هيپر ليپيدمي وپرفشاري خون در رانندگان استان چهار محال وبختياري

12

مسعوداميري

بازنگري، اصلاح و اجراي فرآيند آنتي بيوتيك پروفيلاكسي و استاندارد سازي آن وهمچنين تعيين موانع و راه كار هاي عملي در جهت تحقق اين امر در مراكزآموزشي درماني بيمارستان هاي استان چهارمحال و بختياري در سال 1393

13

زهرا پرمر

بررسي تأثير مداخلۀ آموزشي مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي، بر اتخاذ رفتارهاي پيشگيري كننده از عقرب گزيدگي در روستاهاي منتخب شهرستان لردگان

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام مجري طرح

نام طرح قبل از تصويب

رديف

حسن رجبي

طراحي ، ساخت و اعتبارسنجي دستگاه داست فيدرتحقيقاتي

1

مسعود اميري

استفاده از انواع شبكه هاي اجتماعي آنلاين، انگيزه هاي استفاده كاربران و نظر آنان نسبت به ويژگي هاي شبكه ها و نتايج به كارگيري آنان

2

مسعود لطفي زاده

كاربرد الگوي اعتقاد بهداشتي در ارتقاء سلامت عمومي زنان يائسه در شهركرد

3

مهربان صادقي

حذف فوتوكاتاليزوري باكتري اشرشياكلي از آب شرب با استفاده از دي اكسيد تيتانيوم دوپ شده با نيتروژن، گوگرد و نقره با ساختار نانو كريستالي با كاربرد نور مرئي و خورشيد

4

سارا شهبازي

بررسي تأثير فيزيوتراپي بر بي اختياري ادراري و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي

5

فاضل محمدي مقدم

بررسي غلظت فلزات سنگين در نان هاي مصرفي شهر شهركرد

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام طرح بعد ازتصويب

رديف

الهه توسلي

بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد مراقبين سلامت شهركرد در خصوص سواد سلامت و بكارگيري راهبردهاي مرتبط با آن در فرايند برقراري ارتباط با مددجويان.

1

الهه توسلي

بررسي وضعيت رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت و روش هاي ترجيحي آموزش سلامت در بزرگسالان شهر شهركرد با سطوح مختلف سواد سلامت.

2

مسعود لطفي زاده

رابطه بين سلامت روان و شادكامي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

3

يوسف اصلاني

تبيين تجارب روانشناختي بيماران تحت دستگاه تهويه مكانيكي

4

رضا مسعودي

تاثير برنامه خود مراقبتي با مشاركت خانواده بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد

5

فاطمه دريس

بررسي سطح سواد سلامت درزنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهركرد

6

 

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
width=8
بازدیدکنندگان امروز 33 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 47 کل بازدیدکنندگان 331325 کاربران بر خط 1 کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal