۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
1396/12/21 /Dorsapax/Data/Sub_36/File/1.jpg
نخستين جلسه مجمع سلامت استان جهارمحال و بختياري

اولين مجمع سلامت استان چهارمحال و بختياري در روز پنج شنبه مورخ 17/12/1396، با حضور جناب آقاي دكتر ايازي، معاون اجتماعي وزارن بهداشت در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد برگزار گرديد. در اين جلسه پيرامون مسائل اجتماعي موثربر سلامت وضرورت همكاري نهاد ها، سازمان ها و مردم در سلامت، مطالبي ارائه شد.

از آنجايي كه سلامت، شامل سلامت جسم، روان، معنوي و اجتماعي است و تنها وابسته به مسائل ژنتيكي نيست نقش خانواده و روابط اجتماعي و تعامل سازمان و نهادها در امر سلامت بسيار مهم است و طرح تحول سلامت مستلزم همگاني شدن مفهوم سلامت در جامعه است.

اجتماعي شدن نظام سلامت به معناي مشاركت سازماندهي شده تمام آحاد مردم در حوزه سلامت است كه رويكردي نوين براي تحقق سلامت همگاني و كاهش نابرابري ها به شمار مي رود و در اين امر ايجاد احساس وظيفه بين مردم الزامي است.

همچنين جناب آقاي دكتر ايازي آماري از حوادث و مصدوميت ها و بيماري هايي كه در حال حاضر درصد بسيار زيادي از مردم به آن مبتلا هستند ارائه فرمودند و بار مراجعات مردم به مراكز بهداشتي درماني را ناشي از كم توجهي به نكات ايمني و عدم رعايت مسائل بهداشتي اذعان داشتند كه اين امر خود، بر لزوم اتخاذ سياست هاي سلامت محور تاكيد دارد.

 
در اين راستا ايجاد ساختارمندانه كانون هاي سلامت محلي با مشاركت مردم، فرهيختگان و نمايندگان دستگاه هاي دولتي براي اطلاع رساني و افزايش سطح آگاهي مردم و جلب مشاركت آنان در تامين و حفظ سلامت جامعه، همكاري فعال خيران در زمينه كمك به زيرساختهاي حوزه سلامت و ارتقاء فرهنگ سلامت و شاخص هاي بهداشتي بسيار موثر تلقي شد.

جناب آقاي دكتر خالدي فر رييس دانشگاه علوم پزشكي نيز، توسعه پايدار در جامعه را در گرو سلامت افراد و مشاركت همه مسؤولان دانست و بيان كرد براي تحقق مولفه هاي سلامت در جامعه نيازمند بسيج مردمي و همكاري بين بخشي هستيم.
در پايان جلسه، بيانيه تهيه شده از مجمع سلامت استان به امضاء شركت كنندگان رسيد. 
تعداد بازدید: 16
Powered by DorsaPortal